Dragbänksstyrning

Styrsystemet Innoguard BAMM är anpassat för dragbänkar eller ventilerade diskbänkar / disklådor med normalt rekommenderade frånluftsflöden.

innoGUARD BAMM öppnar spjället till forcerat läge vid aktivering, efter inställd tid stängs spjället till grundluftsläge. Forcerat läge respektive grundluftsläge ställs steglöst in via enheten. Önskad tid för forcerat flöde ställs steglöst in mellan 1 och
60 minuter på displayen. Vid aktivering till forcerat läge visar displayen nedräkningen från inställt tid till noll då spjället stängs till grundluftsläge.

Några uppskattade funktioner är:

  • Grafisk belyst display med tydlig visning av bl a aktuell lufthastighet, läge etc .
  • Reglering av frånluftsspället mellan två steglöst ställbara lägen för grundluftsflöde respektive forcerat flöde.
  • Visuellt och audiellt / akustiskt larm då angiven lufthastighet understigs.
  • Manuell och enkel inställning av lägena för grundluftflöde respektive forcerat flöde.
  • Steglöst inställbar tid mellan 0 och 60 minuter för forcerat flöde men tydlig visning av återstående tid för forcerat flöde.
  • Mätning av lufthastigheten i frånluftskanelen via en kanalgivare.
  • Utgång för externt larm.